ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟι επισκέπτες και οι χρήστες του δικτυακού τόπου alfabito-zois.tempurl.host, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν κάποιες από τις προσωπικές τους πληροφορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ, που εδρεύει στην Περίσσα Σαντορίνης (Τ.Θ.70, 84700 Θήρα, Κυκλάδες), θα τηρεί και θα επεξεργάζεται αρχεία με προσωπικά δεδομένα που παρέχουν με τη θέλησή τους οι επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου.

Αποτελεί δέσμευση της ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ, αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών της σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και αφετέρου η συμμόρφωσή του με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.
• Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα.
• Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
• Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους.
• Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους.
• Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.

Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω των εντύπων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς θα έχει την επιλογή να αφαιρέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα μας, εφόσον το επιθυμείτε.

Η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:
1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η εταιρεία.
2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
3. Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία της εταιρείας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
4. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
5. Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ, Γραμματέα Διοικούσης Επιτροπής:

  • Μέσω fax στο 210 – 33 13 712
  • Μέσω e-mail στο lifealphabet.org@gmail.com
    Σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Η εταιρία θα στείλει προσωπικά στοιχεία σε άλλες εταιρίες ή άτομα όταν:

  1. Έχει την έγκριση των πελατών να κοινοποιήσει τις πληροφορίες.
  2. Πρέπει να κοινoποιήσει τις πληροφορίες για να προσφέρει την υπηρεσία που επιθυμεί ο πελάτης.
  3. Πρέπει να απαντήσει σε κλήσεις, δικαστικές εντολές και σε νομικές διαδικασίες.
  4. Ανακαλύψει ότι η συμπεριφορά του πελάτη στο δικτυακό τόπο δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης του ή με οποιαδήποτε από τις οδηγίες της εταιρίας για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το Όνομα Χρήστη (username) που δίνει ο πελάτης όταν γίνεται μέλος του alfabito-zois.tempurl.host καθώς και ο Κωδικός Χρήστη (password). Κάθε φορά που καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. Για την ασφάλειά τους, θα πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εταιρίας ως εμπιστευτικές και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του Κωδικού Χρήστη όσο συχνά επιθυμεί ο πελάτης, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα.

COOKIES

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου alfabito-zois.tempurl.host, σε ορισμένες περιπτώσεις πλοήγησης γίνεται η χρήση «cookies». Το cookie είναι μία πληροφορία, την οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να την ανακτήσει.

Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο, εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα περισσότερα cookies διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω e-mail, τηλεφώνου, κ.λπ.

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου, μπορεί με την κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί, να ειδοποιείται κάθε φορά που του αποστέλλονται cookies, ώστε να αποτρέψει την εγκατάστασή τους. Η αποτροπή εγκατάστασης cookies μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την Κοιν.Σ.Επ. ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η πραγματοποίηση εγγραφής μέλους στο σύστημα του δικτυακού τόπου alfabito-zois.tempurl.host σημαίνει την κατανόηση και αποδοχή των ανωτέρω όρων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται εδώ, καθώς και με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κοιν.Σ.Επ. ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του πελάτη με τους όρους χρήσης.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει ο δικτυακός τόπος alfabito-zois.tempurl.host. Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την πολιτική που ισχύει.